1. Wypożyczalnia Kajakowo.org udostępnia sprzęt kajakowy za opłatą zgodną z cennikiem (dostępnym na stronie www.kajakowo.org), wniesioną przed przekazaniem sprzętu wypożyczającemu, po podpisaniu protokołu jego odbioru oraz zobowiązania odpowiedzialności materialnej.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osoby niepełnoletnie nie będą obsługiwane. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie lub ewentualne szkody.
 3. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający powinien używać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku udziału w spływach indywidualnych. Przy spływach grupowych, firmowych lub integracyjnych możliwe jest wynajęcie ratowników/przewodników, którzy służą fachową i profesjonalną pomocą, co jednak nie zwalnia kajakarzy z odpowiedzialności za zdrowie własne i innych uczestników spływu, a także za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 5. Odbiór i zwrot sprzętu kajakowego odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym. Sprzęt zwracany powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie. Za sprzęt niezwrócony w terminie naliczane będą dodatkowe opłaty w wysokości pełnej dobowej należności za każdy dzień opóźnienia.
 6. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt, a w szczególności za jego uszkodzenie, kradzież lub zaginięcie w trakcie wypożyczania. Wszelkie koszty napraw wynikające z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu ponosi wypożyczający.
 7. Wypożyczalnia Kajakowo.org nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 8. Kajakowo.org nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jego terenie rzeczy oraz pojazdy, a w szczególności za kradzieże, dewastacje, uszkodzenia włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 9. Osoby naruszające zasady udostępniania sprzętu będą zobowiązane do natychmiastowego zwrotu wypożyczonego sprzętu, bez prawa zwrotu pieniędzy.
 10. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni Kajakowo.org.
 11. Regulamin dla organizatorów spływu: organizatorem spływu kajakowego jest każda osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób (wypożyczająca sprzęt); Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu, tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.
 12. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie, jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 14. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy potrafią pływać i czy ich stan zdrowia im na to pozwala, oraz bierze za to pełną odpowiedzialność.

Znajdź nas wpisując. Spływy kajakowe wełną, kajaki Rogoźno, Spływ wełną, kajaki wielkopolska, Spływy Poznań, Spływy Gniezno, Młyn, Ruda, Jaracz, Oborniki, Nowy, Kajaki pw , przystań kajakowa Rogoźno, Spływy kajakowe, Rzeka Wełna, Mała Wełna, Skoki, Rogoźno.

 

Kajakowy Spływ Wełną, spływy Gniezno, Szamotuły kajaki, Wągrowiec – Oborniki, Port Nowy Młyn, Ruda, Kajaki pw, Rogoźno, wycieczka kajakiem po rzece Wełnie, Spływy Jaracz, Poznań wielkopolska, Spływy Poznań okolice, Pomysł na weekend w kajaku, atrakcje w okolicy Poznania, Gniezna, Piły